top of page
Info - informatie_edited.jpg
Informatie

Het Eepos is vergund door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). Dit wil zeggen dat de ondersteuningskosten kunnen betaald of gesubsidieerd worden via de overheid.
De ondersteuningskosten zijn vooral de personeelskosten die Het Eepos maakt om de ondersteuning te kunnen bieden.

 Als de cliënt een persoonsvolgend budget (PVB) heeft, kunnen de ondersteuningskosten met dit budget betaald worden.
Dit kan via een voucherovereenkomst of een cashovereenkomst.

Als de cliënt (nog) geen PVB heeft, kunnen de ondersteuningskosten gesubsidieerd worden via RTH (rechtstreeks toegankelijke hulp), op voorwaarde dat Het Eepos nog ruimte heeft binnen de erkenning RTH (Het Eepos is erkend voor 190,33 RTH-punten).
Met RTH kan slechts beperkte ondersteuning geboden worden.

 

PVB & RTH

Voor elke cliënt wordt een individuele dienstverleningsovereenkomst (IDO) opgemaakt. Hierin worden alle afspraken betreffende de overeengekomen zorg en ondersteuning – en de financiering ervan – zeer concreet beschreven.

Daarnaast zijn er een aantal algemene afspraken en toelichtingen rond de wijze waarop Het Eepos als vergunde zorgaanbieder werkt. Deze zijn terug te vinden in het document collectieve rechten & plichten.

 

IDO en collectieve rechten & plichten

Als vergunde zorgaanbieder streeft Het Eepos naar kwalitatieve zorg en ondersteuning. Rond diverse thema’s werden kwaliteitsprocedures uitgewerkt, bijvoorbeeld rond het opmaken van een handelingsplan voor elke cliënt en het opmaken en regelmatig evalueren van het beleidsplan.

 

Door bewust na te denken over de dagelijkse samenwerking met onze cliënten en hun netwerk, onze medewerkers en diverse partners willen we onze dienstverlening steeds verder verbeteren.

Kwaliteitsbeleid

Vaak zijn er ook materiële kosten verbonden aan de ondersteuning.
Het VAPH noemt dit – voor cliënten die worden ondersteund met een persoonsvolgend budget – de woon- en leefkosten.
Voor RTH-cliënten gelden andere richtlijnen (bijdrageregeling RTH).
In de individuele dienstverleningsovereenkomst (IDO) wordt vermeld welke kosten van toepassing zijn, en wat de tarieven zijn.

De actuele tarieven kunnen ook steeds geraadpleegd worden in de onderstaande tarievenfiches.

 

Woon- en leefkosten
bottom of page